Do pobrania

Wniosek egzekucyjny

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Tytułem może być m. in. nakaz zapłaty, wyrok sądowy, akt notarialny, ugoda sądowa.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia... 20..... r. Sąd... w ... stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie... oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Wnioski należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

We wniosku należy umieścić możliwie jak najwięcej danych identyfikujących dłużnika. W przypadku osoby fizycznej należy podać m.in. numer PESEL, NIP, imiona rodziców, datę urodzenia itp.; natomiast w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba prawna – numer NIP, REGON, KRS. Dane te nie są wymagane, ale znacząco ułatwiają wyegzekwowanie dochodzonej przez wierzyciela należności.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel musi wskazać świadczenie, które ma być przez dłużnika spełnione oraz sposoby egzekucji.

Wskazane przez wierzyciela roszczenie nie może być wyższe niż to, wynikające z tytułu wykonawczego, ponadto nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności.

Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

W ramach sposobów egzekucji wystarczy wskazanie np. banku w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje i dokonuje rozliczeń, numeru rejestracyjnego lub marki pojazdu którym się porusza. W przypadku, gdy wierzyciel nie posiada takiej wiedzy, wierzyciel może ograniczyć się tylko do wymienienia sposobów egzekucji, które ma zastosować komornik.

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy złożyć w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym na adres kancelarii.

Kopia tytułu wykonawczego nie stanowi podstawy wszczęcia egzekucji.

Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, do wniosku należy dołączyć dokument, z którego wynika prawo do jej reprezentowania przez osoby podpisane pod wnioskiem.

Po otrzymaniu wniosku komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe poniesione w toku egzekucji. Uiszczone w ten sposób zaliczki podlegają doliczeniu do egzekwowanego roszczenia i są zwracane wierzycielowi razem z wyegzekwowaną należnością (zgodnie z art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika).

Pod wnioskiem należy się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.