Nieruchomości

Pierwsza licytacja: nieruchomości położonej w miejscowości Wolica Pusta gm. Nowe Miasto nad Wartą

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
 03 października 2019 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Stary Rynek 6,
w sali nr 3 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wolica Pusta gm. Nowe Miasto nad Wartą. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00044809/3.
Nieruchomość składa się z działki gruntu nr ew. 79/4 o powierzchni 5,7060 ha, Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr ew. 79/4 w całości swego obszaru stanowi grunty orne - III, IV, V oraz VI klasy bonitacyjnej (RIIIa-1,0495 ha, RIIIb-1,6500 ha, RIVa-0,5690 ha, RV-1,0780 ha, RVI - 1,3595 ha) Obszar, na którym położona jest szacowana nieruchomość gruntowa, niezabudowana (rolna) nie jest objęty zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Wartą ( Uchwała Nr XXXIV/212/2001 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28.12.2001r., z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Ne XLII/247/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29.05.2014r.) szacowana nieruchomość położona jest w obszarze opisanym jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wyłączone z zabudowy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużników: Nagły Paweł, Nagła Grażyna
Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 391 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 293 250,00 zł.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39 100,00 zł + 2,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacić na konto Kancelarii Komornika: 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412 podając sygn. akt Km 354/18  i dokładny adres wpłacającego.
    Zgodnie z treścią przepisu art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    Elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
    Nieruchomość wolno będzie oglądać w dniu 28 września 2019 r., od godz. 11:00 do 14:00.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.