Nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Kamionki ul. Poznańska 98

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Stary Rynek 6, w sali nr 4 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Udziału 9589/24158 prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kamionki ul. Poznańska 98, gm Kórnik Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00042044/8
Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, którą stanowi działka gruntu nr ew. 67/6, 67/7 i 67/8, o pow. 0,1653 ha o powierzchni 0,1653 h, zabudowana budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 196 m2, z lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55m2 znajdującym się na parterze budynku ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia, korytarz,wiatrołap), lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 72,7m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz z klatką schodową prowadzącą do lokalu z poziomu parteru). Udział w nieruchomości obejmuje także korzystanie z pomieszczenia w budynku gospodarczym, dostępnego z zewnątrz budynku, z kotłowni węglowej, zasilającej lokal, znajdującej się w budynku gospodarczym oraz strychu w budynku mieszkalnym, dostępnego z korytarza stanowiącego część opisanego lokalu.
Obszar, w którym położona jest szacowana nieruchomość gruntowa, zabudowana, nie jest objęty zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik (Uchwała Nr XXXI/375/2017 z dn. 22.02.2017r. Rady Miasta i Gminy w Kórniku) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze opisanym symbolem M – teren o podstawowej funkcji zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużników: Dolacińska Liliana, Dolaciński Mariusz
Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 253 700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 190 275,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.
25 370,00 zł + 2,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacić na konto Kancelarii Komornika: 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412 podając sygn. akt Km 229/17 i dokładny adres wpłacającego.

Elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Nieruchomość wolno będzie oglądać w dniu 06 kwietnia 2019 r., od godz. 11:00 do 14:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.