Nieruchomości

Pierwsza licytacja: nieruchomości położonej w Chwałkowo gmina Środa Wielkopolska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej nr II Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2022 r. o godz 9.00 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Stary Rynek 6, w sali nr 4 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, którą stanowi działka gruntu nr ew. 144 o powierzchni 5,4600 ha, położona w miejscowości Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki. woj. wielkopolskie.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PO1D/00005900/6.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużników:
Grzempka Zofia
Postępowania egzekucyjne prowadzone jest przeciwko dłużnikowi: GrzempkaZofia.
Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 642 600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 481 950,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 64 260,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacić na konto Kancelarii Komornika: 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412 podając sygn. akt Km 748/20 i dokładny adres wpłacającego.
Elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 15.10.2022r o godzinie 11.00-14.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.