Nieruchomości

Pierwsza licytacja elektroniczna: nieruchomości położonej w Borówcu

Wartość oszacowania 978.700,00 zł, cena wywoałania: 734.025,00 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza, Kosynierów 3, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska tel. 664966509 / fax. 612819008

Sygnatura: KM 122/24

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 122/24 w dniu: 01.08.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości położonej przy Dębowa 9,Borówiec, 62-023 Kórnik, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , ŚRODA WLKP., 63-000 ŚRODA WLKP.) prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00051390/4.

Suma oszacowania wynosi 978 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 734 025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 97 870,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej.

Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Data oględzin Godziny oględzin 20.07.2024 10:00 - 13:00 Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 08.08.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 986 7 po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy Michał Borowski