Nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Błażejewko ul. Kasztanowa 38, gm. Kórnik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06 czerwca 2019  r. o godz. 13:00   w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Stary Rynek 6, w sali nr 3 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Błażejewko, ul Kasztanowa 38, gmina Kórnik, powiat poznański Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PO1D/00032207/6
Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka gruntu nr ew. 528 o powierzchni 0,0431 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie bliźniaczej, będącym w trakcie realizacji.
Obszar, w którym położona jest szacowana nieruchomość, nie jest objęty zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik (Uchwała Nr XXXI/375/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22.02.2017r.) przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym symbolem M - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej lub zagrodowej. Dla inwestycji prowadzonej na szacowanej nieruchomości została wydana przez Starostę Poznańskiego decyzja nr 2637/07 z dnia 30.04.2007r. – pozwolenia na budowę.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużników:  Józef Zieliński i Teresa Zielińska
Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 381 300,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 285 975,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.
38 130,00 zł + 2,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacić na konto Kancelarii Komornika: 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412 podając sygn. akt Km226/14  i dokładny adres wpłacającego.
    Elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
    Nieruchomość wolno będzie oglądać w dniu 01 czerwca 2019 r., od godz. 11:00 do 14:00.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.