Nieruchomości

Druga licytacja: nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Komorniki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.12.2021 r. o godz 11.00  w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Stary Rynek 6, w sali nr 4 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, którą stanowi działka gruntu nr ew. 148/20 o powierzchni 0,9027 ha, położona w miejscowości Komorniki, rejon ul. Średzkiej, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr PO1D/00042561/8.
Obszar, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest objęty zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami obowiązującego dla obszaru Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo (Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dn. 30.09.2005r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze opisanym symbolem 3AG, tj. tereny aktywizacji gospodarczej - działalność gospodarcza produkcyjno–przetwórcza (funkcja podstawowa) oraz działalność usługowa, spedycja, składy (funkcja uzupełniająca).
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika: Burzak Jakub
Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 902 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 601 333,33 zł.

    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 90 200,00 zł + 2,00 zł  tytułem kosztów przelewu bankowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacić na konto Kancelarii Komornika: 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412 najpóźniej na dwa dni przed licytacją podając sygn. akt GKm 94/20  i dokładny adres wpłacającego.

    Elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
    Nieruchomość wolno będzie oglądać w dniu 11.12.2021 r., od godz. 11:00 do 14:00.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.